Вітаю Вас на сторінках блогу! Сподіваюсь, він буде цікавим і корисним для Вас!

середа, 2 листопада 2016 р.

Ще раз про правильне наголошування слів

Будь уважним!
Не роби помилки, коли наголошуєш:
1. Числівники (мають наголос на з’єднувальній літері): одинáдцять, а не оди́надцять. 
2. Одиниці виміру мають наголос на останньому складі: кіломéтр, а не кілóметр. 
3. Віддієслівні слова на -ання мають наголошений [а]: читáння, а не чи́тання. 
4. Складні слова (перевіряй за орфографічним словником): рукóпис, а не рýкопис. 
5. Дієслова (під впливом говорів): роблю́, а не рóблю, крім чéрствіти. 
6. Іншомовні слова (перевіряй за орфографічним словником): майонéз, а не майóнез. 
7. Прикметники здебільшого мають наголос на останньому складі: нови́й, текстови́й, 
крім порядкóвий і ри́нковий. 

Запам’ятай!
Слова з подвійним наголосом:
весня́ний – весняни́й, доповíдач – доповідáч, зáвжди – завжди́, дóговору – договóру, жáлібний – жалібни́й, зáголовок – заголóвок, мáбуть – мабýть, м’я́зовий – м’язови́й, пéрвісний – первíсний, перéстарок – перестáрок, пóмилка – поми́лка, прóстий – прости́й, тáкож – такóж. 

Правильно наголошуй!
áвгіїввпóперекєрети́ккýхарствоосокáстремéно
акáфіствсерéдинужалюзíлапки́пальтечкóсум’яття́
акрóпольгарсóнжиттє́пислепехáперéписсýсло
алкогóльгвинтови́йжолóбчáстийлистопáдперéрізтаврó
анáпестгільцéжóрнолітóписпи́санковийтáнець
aнáтóмголíручжорнови́йлогопéдіяпіалáтерези́
афíнянингомíлкóвийзáбавкалóкшинаплисти́тятивá
баби́щегори́цвітзавдáннялускáпли́тчастийуперéкидь
бавóвнянийграблíзáгадкамáрмурподаткóвийýрвище
бáнтинагрéйпфрýтзаняття́мигдалéвийподзвони́тифартýх
бaсóвийгромадя́нинзáпічокмитáрствопóдружкафарфóр
бáтьківськийгурткови́йзáсипкаморквяни́кпозáочіфахови́й
бéсíдницягуртóжитокзáчи́нмотузки́позачасóвийфенóмен
біржови́йгýсячийзáчіпкам’якýшпопíдрукифóльга
бляшáнийґáблізéрня́навзáємпóрожньохорти́ця
борщéвийґýдзиковийзерóнáвіскапорядкóвийХóртиця
борщови́йґраткóвийзимівни́кназáхватпослáнняхоругвá
буси́наґуля́стийіври́тнáклéйкапóслугахýтро
буханéцьдéнцéíклонáколкапóсміхцáрина
вáхтéрджýраíрис (квітка)напéрсткóвийправопи́снийцемéнт
ведмеди́цядíвчи́наіри́с (цукерка)настóянкапри́ятельци́ган
верстови́йдобри́вечірїдлóнáцінкапулóверчадни́й
вимóгадóговíркáмбаланедóлюдрáтáйчéрствíти
ви́падокдоговíрнийкаталóгненáвистьрéкрутчорнóзем
вирáзнийдонéсхочукатóликномерни́йрукóписчорнóслив
виши́ванийдóнькаквартáлобрáннярукопи́снийшавлíя
виши́ванкадопíзнакéтаобрýчсакви́щабéль
вíльхадопоміжни́йкóлéджобýхсеместрóвийщи́пці
вітчи́мдоя́ркóсийóбширсиметрíяю́хтá
вíршідýбленийкропивáоднáковийсóленийюхтóвий
волóхешелонóванийкулінáріяознáкасóлодощія́лoвичина
впíзнанийЄвáнгeлієкýпільóленьспи́ная́мкови́й

Немає коментарів:

Дописати коментар

Контактна форма

Назва

Електронна пошта *

Повідомлення *