Вітаю Вас на сторінках блогу! Сподіваюсь, він буде цікавим і корисним для Вас!

понеділок, 29 серпня 2016 р.

СКІЛЬКИ СИНОНІМІВ МАЄ СЛОВО ГОВОРИТИ?

І не говоріть нам, що українська мова - не унікальна! Бо тим, хто не вірить і не сприймає її багатства й унікальності, пропонуємо пересвідчитись у цьому, порахувавши, наприклад, синоніми до слова "говорити" :)

Тож - синоніми українського слова «говорити»: 

базікати, вибазікувати, вибазікати, повибазікувати, забазікувати, забазікати, збазікувати, збазікати, позбазікувати, добазікувати, добазікуватися, добазікатися, подобазікуватися, набазікувати, набазікати, понабазікувати, перебазікувати, перебазікати, поперебазікувати, пробазікувати, пробазікати, розбазікуватися, розбазікатися, порозбазікуватися, балабошити, вибалабошувати, вибалабошити, повибалабошувати, забалабошити, збалабошувати, збалабошити, набалабошувати, набалабошити, понабалабошувати, пробалабошити, балакати, вибалакувати, вибалакати, повибалакувати, вибалакуватися, вибалакатися, повибалакуватися, добалакуватися, добалакатися, забалакуватися, забалакатися, позабалакуватися, набалакувати, набалакати, понабалакувати, набалакуватися, набалакатися, понабалакуватися, пробалакувати, пробалакати, розбалакуватися, розбалакатися, порозбалакуватися, баландати, вибаландати, забаландати, збаландувати, збаландати, набаландувати, набаландати, пробаландати, баяти, вибаяти, забаяти, набаяти, побаяти, бевкати, бевкнути, вибевкувати, вибевкати, набевкувати, набевкати, понабевкувати, побевкати, белендіти, забелендіти, збелендіти, набелендіти, побелендіти, белькотіти, забелькотіти, набелькотіти, пробелькотіти, побелькотіти, белебенити, вибелебенити, забелебенити, збелебенити, набелебенити, пробелебенити, благузнити, виблагузнювати, виблагузнити, заблагузнити, зіблагузнити, наблагузнювати, наблагузнити, проблагузнити, блявкати, блявкнути, блявканути, виблявкувати, виблявкати, заблявкати, зіблявкувати, зіблявкати, наблявкувати, наблявкати, проблявкати, блякати, блякнути, виблякувати,виблякати, заблякати, зіблякувати, зіблякати, наблякувати, наблякати, проблякати, бовкати, бовкнути, вибовкувати, вибовкати, повибовкувати, забовкати, збовкувати, збовкати, набовкувати, набовкати, бомкати, вибомкувати, вибомкати, набомкувати, набомкати, пробомкати, бубоніти, вибубоніти, забубоніти, набубоніти, пробубоніти, варнякати, виварнякувати, виварнякати, заварнякати, наварнякувати, наварнякати, поварнякати, проварнякати, верзти, виверзти, зверзти, наверзти, поверзти, верзякати, заверзякати, зверзякувати, зверзякати, наверзякувати, наверзякати, поверзякати, висловлювати, висловити, повисловлювати, витіпувати, витіпати, повитіпувати, виязичуватися, виязичитися, повиязичуватися, гагакати, вигагакати, загагакати, згагакувати, згагакати, нагагакувати, кагагакати, погагакати, прогагакати, галакати, загалакати, нагалакати, погалакати, прогалакати, галамагати, вигаламагувати, вигаламагати, загаламагати, зігаламагувати, зігаламагати, погаламагати, гаркавити, вигаркавлювати, вигаркавити, загаркавити, згаркавлювати, згаркавити, нагаркавлювати, нагаркавити, погаркавити, прогаркавити, говорити, заговорити, наговорити, гомоніти, загомоніти, перегомоніти, погомоніти, прогомоніти, розгомоніти, гугнити, вигугнити, загугнити, згугнити, погугнити, прогугнити, гугнявити, загугнявити, згугнявити, погугнявити, прогугнявити, гуняти, вигуняти, загуняти, погуняти, прогуняти, гуторити, загуторити, погуторити, прогуторити, гаджалагати, вигаджалагати, загаджалагати, погаджалагати, дейкати, задейкувати, надейкувати, надейкати, понадейкувати, подейкувати, подейкати, передейкувати, передейкати, джергати, виджергувати, виджергати, заджергати, поджергати, джерготіти, виджерготіти, заджерґотіти, поджерготіти, джеркотати, виджеркотати, заджеркотати, дзидзикати, задзидзикати, надзидзикати, подзидзикати, дріботати, видріботати, задріботати, надріботати, подріботати, продріботати, жебоніти, жебонути, вижебоніти, зажебоніти, пожебоніти, прожебоніти, зауважувати, зауважити, завважувати, завважити, позауважувати, казати, сказати, виказувати, виказати, відказувати, відказати, доказувати, доказати, переказувати, переказати, підказувати, підказати, проказувати, проказати, калантарити, викалантарювати, викалантарити, закалантарити, накалантарити, покалантарити, прокалантарити, скалантарити, канархати, виканархати, заканархати, поканархати, проканархати, клепати, виклепувати, виклепати, заклепати, наклепати, поклепати, проклепати, клептіти, виклептіти, заклептіти, наклептіти, поклептіти, кокотіти, викокотіти, закокотіти, накокотіти, пококотіти, лебедіти, вилебедіти, залебедіти, злебедіти, полебедіти, пролебедіти, лебоніти, вилебоніти, залебоніти, злебоніти, полебоніти, пролебоніти, лепетати, залепетати, злепетати, полепетати, пролепетати, ляскотіти, виляскотіти, заляскотіти, поляскотіти, проляскотіти, лящати, вилящати, залящати, полящати, пролящати, мамрати, вимамрувати, вимамрати, замамрати, змамрувати, змамрати, намамрати, помамрати, промамрати, мимрити, вимимрити, замимрити, миркати, миркнути, замиркати, змиркати, змиркнути, помиркати,промиркати, мовити, вимовити, примовити, мовляти, вимовляти, відмовляти, відмовити, замовляти, замовити, намовляти, намовити, обмовляти, обмовити, перемовляти, перемовити, підмовляти, підмовити, примовляти, примовити, промовляти, промовити, розмовляти, розмовитися, умовляти, умовити, молоти, замолоти, змолоти, намолоти, помолоти, момотати, замомотати, змомотати, помомотати, промомотати, москотати, вимоскотати, замоскотати, промоскотати, мурмотіти, вимурмотіти, замурмотіти, змурмотіти, промурмотіти, папляти, випапляти, запапляти, попапляти, спапляти, паркотати, запаркотати, попаркотати, пропаркотати, спаркотати, патякати, випатякувати, випатякати, запатякати, напатякувати, напатякати, понапатякувати, попатякати, пропатякувати, пропатякати, розпатякуватися, розпатякатися, спатякати, пащекувати, випащекувати, запащекувати, зіпащекувати, попащекувати, пропащекувати, спащекувати, перебендювати, виперебендюваги, поперебендювати, повідувати, повідати, повісти, відповідати, відповісти, заповідати, заповісти, доповідати, доповісти, оповідувати, оповідати, оповісти, переповідати, переповісти, попереповідати, розповідати, розповісти, порозповідати, постолакати, запостолакати, напостолакати, спостолакати, правити, заправити, направити, рейдити, зарейдити, нарейдити, роздебендювати, роздебендити, ропотіти, заропотіти, поропотіти, ропутіти, заропутіти, поропутіти, сипати, засипати, насипати, слебізувати, зіслебізувати, сокотіти,, високотіти, засокотіти, зісокотіти, просокотіти, сокорити, засокорити, посокорити, просокорити, талабанити, виталабанювати, виталабанити, заталабанити, поталабанити, сталабанювати, сталабанити, телепкати, зателепкати, нателепкати, потелепкати, стелепкати, теревенити, витеревенювати, витеревенити, затеревенити, натеревенювати, натеревенити, понатеревенювати, потеревенити, протеревенювати, протеревенити, товкмачити, витовкмачувати, витовкмачити, повитовкмачувати, натовкмачувати, натовкмачити, потовкмачити, стовкмачувати, стовкмачити, постовкмачувати, товкти, витовкти, натовкти, потовкти, стовкти, торкотіти, заторкотіти, наторкотіти, поторкотіти, сторкотіти, торочити, виторочувати, виторочити, повиторочувати, заторочити, наторочувати, наторочити, понаторочувати, проторочити, сторочувати, оторочити, туркати, затуркати, натуркати, потуркати, стуркувати, стуркати, турчати, затурчати, натурчати, протурчати, стурчувати, стурчати, стурчити, туркотіти, витуркотіти, затуркотіти, натуркотіти, протуркотіти, цваркати, вицваркувати, вицваркати, зацваркати, поцваркати, цвенькати, вицвенькувати, вицвенькати, зацвенькати, нацвенькувати, нацвенькати, поцвенькати, цвікати, вицвікувати, вицвікати, зацвікати, поцвікати, цвірінькати, вицвірінькувати, вицвірінькати, зацвірінькати, зіцвірінькувати, зіцвірінькати, поцвірінькати, цвіркотіти, зацвіркотіти, нацвіркотіти, поцвіркотіти, цокотіти, вицокотіти, зацокотіти, нацокотіти, поцокотіти, шавкати, шавкнути, вишавкувати, вишавкати, зашавкати, пошавкати, шавкотіти, зашавкотіти, пошавкотіти, прошавкотіти, шварґотіти, вишварготіти, зашварготіти, прошварготіти, шваркотіти, зашваркотіти, пошваркотіти, прошваркотіти, швандрикати, зашвандрикати, пошвандрикати, прошвандрикати, шекерявити, вишекерявити, зашекерявити, прошекерявити, шепотати, шепотнути, зашепотати, нашепотати, прошепотати, шепотатися, шепотнутися, вишепотатися, нашепотатися, перешепотатися, шепотіти, зашепотіти, пошепотіти, прошепотіти, ушепотіти, шепотітися, вишепотітися, нашепотітися, пошепотітися, штокати, штокнути, заштокати, щебетати, щебетнути, вищебечувати, вищебетати, защебетати, нащебечувати, нащебетати, пощебетати, прощебетати.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Контактна форма

Назва

Електронна пошта *

Повідомлення *