Вітаю Вас на сторінках блогу "ТЕРИТОРІЯ МОВИ"! Сподіваюсь, він буде цікавим і корисним для Вас!

Підготовка до ЗНО

На сайті Освіта ua вже можна пройти цьогорічне тестування з української мови та літератури online.

Раджу переглянути Відеорепетитор української мови для підготовки до ЗНО


Українська мова


Освітній портал "Академія" пропонує вам можливість якісно та безкоштовно підготуватися до ЗНО практично з усіх предметів. На сайті створено онлайн-курси , щоб дати шанс всім охочим самостійно підготуватися до ЗНО та вступити в омріяний університет.

Навчання безкоштовне. Потрібне лише ваше бажання та наполеглива праця для засвоєння нового матеріалу та його закріплення. 

Сайт передбачає можливість ознайомлення з курсом в режимі гостьового доступу (без реєстрації на сайті) та з реєстрацією вашого профілю. Після реєстрації вашого профілю на сайті academia.in.ua ви маєте змогу записатися на курс. Детальніша інформація ТУТ

Успіхів у підготовці до ЗНО!
ФОНЕТИКА

Тема 1. Фонетика як розділ мовознавчої науки. Голосні звуки. Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі. Алфавіт. Тема 2. Звукове позначення букв я, ю, є, ї, щ. Склад. Складоподіл. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків.

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Тема 3. Лексикологія як учення про слово. Лексичне значення слова.      Багатозначні й однозначні слова. Пряме та переносне значення слів. Омоніми. Синоніми. Антоніми.Тема 4. Лексика української мови за походженням .Власне українська лексика. Лексичні запозичення з інших мов. Загальновживані слова. Професійна, діалектна, розмовна лексика. Терміни. Застарілі й нові слова

ФРАЗЕОЛОГІЯ

Тема 5. Поняття про стійкі сполуки слів і вирази. Фразеологізми. Приказки, прислів’я, афоризми.

БУДОВА СЛОВА

Тема 6. Будова слова. Основа слова і закінчення. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення. 


СЛОВОТВІР

Тема 7. Словотвір. Твірні основи при словотворенні. Основа похідна і непохідна. Основні способи словотворення в українській мові. Тема 8. Основні способи творення іменників, прикметників, дієслів, прислівників. Складні слова. Способи їх творення. Сполучні голосні [о], [е] у складних словах.

МОРФОЛОГІЯ. САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ

ІМЕННИК

Тема 9. Морфологія як розділ мовознавчої науки про частини мови. Іменник як частина мови. Іменники власні та загальні, істоти й неістоти. Рід іменників. Тема 10. Число іменників. Іменники, що вживаються в обох числових формах. Іменники, що мають лише форму однини або лише форму множини. Відмінки іменників. Відміни іменників: перша, друга, третя, четверта. Невідмінювані іменники в українській мові.ПРИКМЕТНИК

Тема 11. Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Тема 12. Якісні прикметники. Ступені порівняння якісних прикметників: вищий і найвищий, способи їх творення (проста і складена форми).Тверда і м’ яка група. ЧИСЛІВНИК

Тема 13.Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди числівників за значенням. Числівники прості й складені. 


Тема 14. Типи відмінювання кількісних числівників. Правопис числівників.


ЗАЙМЕННИК
Тема 15. Займенник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Співвіднесеність займенників з іменниками, прикметниками й числівниками. Тема 16. Розряди займенників за значенням. Особливості відмінювання займенників. Творення й правопис неозначених і заперечних займенників.


 ДІЄСЛОВО
Тема 17. Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані (дієприкметник) і незмінні (інфінітив, дієприслівник, форми на –но, -то). Безособові дієслова.


Тема 18. Види дієслів: доконаний і недоконаний. Творення видових форм. Часи дієслова: минулий, теперішній, майбутній .Способи дієслова: дійсний, умовний, наказовий.Дієвідміни.ДІЄПРИКМЕТНИК як особлива форма дієслова

Тема 19. Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Активні та пасивні дієприкметники. Відмінювання дієприкметників. Дієприкметниковий зворот.ДІЄПРИСЛІВНИК як особлива форма дієслова

Тема 20. Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Дієприслівники доконаного і недоконаного виду. Дієприслівниковий зворот.


ПРИСЛІВНИК

Тема 21. Прислівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прислівників за значенням. Ступені порівняння прислівників:вищий і найвищий.Тема 22. Правопис прислівників на -о, -е, утворення від прикметників і дієприкметників. Написання разом, окремо і через дефіс прислівників і сполучень прислівникового типу.МОРФОЛОГІЯ. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ.


 ПРИЙМЕННИК Тема 23. Прийменник як службова частина мови. Групи прийменників за походженням: непохідні й похідні. Групи прийменників за будовою: прості, складні та складені. Правопис прийменників.СПОЛУЧНИК

Тема 24. Сполучник як службова частина мови. Групи сполучників за значенням і синтаксичною роллю: сурядні й підрядні. Групи сполучників за вживанням та за будовою. Правопис сполучників. ЧАСТКА

Тема 25. Частка як службова частина мови. Групи часток за значенням і вживанням: формотворчі, словотворчі, модальні. Правопис часток.

МОРФОЛОГІЯ. ВИГУК 

як особлива частина мови

Тема 26.Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за походженням: непохідні й похідні. Значення вигуків. Звуконаслідувальні слова. Правопис вигуків. 

                                                          

                                                                    СИНТАКСИС

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ 

Тема 27. Синтаксис. Словосполучення . Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова. Словосполучення поширені й непоширені.


ПРОСТЕ ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ
 Тема 28. Речення як основна синтаксична одиниця. Види речень у сучасній українській мові: розповідні, питальні, спонукальні; окличні й неокличні; прості й складні; двоскладні й односкладні; непоширені й поширені; повні й неповні. 

Тема 29. Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Способи вираження підмета. Типи присудків: простий і складений.

Тема 30. Другорядні члени речення. Означення узгоджене і неузгоджене. Прикладка як різновид означення. Додаток. Типи обставин за значенням. Порівняльний зворот.

ОДНОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ
Тема 31. Односкладні речення. Типи односкладних речень за способом вираження та значенням головного члена. Розділові знаки в односкладному реченні.

ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ


Тема 32. Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами, зі звертанням, зі вставними словами, словосполученнями, реченнями, з відокремленими членами. Тема 33. Розділові знаки в ускладненому реченні.

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ
СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ


Тема 34. Складне речення. Засоби зв’язку простих речень у складному.Типи складних речень за способом зв’язку їх частин: сполучникові та безсполучникові. Тема 35. Складносурядне речення. Єднальні, протиставні та розділові сполучники в складносурядному реченні.

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ
Тема 36. Складнопідрядне речення, його будова. Головне і підрядне речення. Підрядні сполучники й сполучні слова як засоби зв’язку у складнопідрядному реченні. 
Тема 37. Основні види підрядних речень: означальні, з’ясувальні, обставинні( місця, часу, способу дії та ступеня, причини, наслідкові, мети, умовні, допустові).
Тема 38. Складнопідрядні речення з кількома підрядними, їх типи за характером зв’язку між частинами.

БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ
Тема 39. Безсполучникове складне речення.Типи безсполучникових складних речень за характером смислових відношень між складовими частинами – реченнями.

РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В ПРОСТОМУ І СКЛАДНОМУ РЕЧЕННЯХ
Тема 40. Розділові знаки у простому та складному реченнях.
Тема 41. Пряма й непряма мова. Речення з прямою мовою. Слова автора. Заміна прямої мови непрямою. Цитата як різновид прямої мови. Діалог.
СТИЛІСТИКА
Тема 42. Стилі мовлення (розмовний, науковий, художній, офіційно – діловий, публіцистичний, конфесійний), їх основні ознаки, функції.

                                                          ОРФОГРАФІЯ.ОРФОЕПІЯ

Тема 43. Орфографія. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів. Сполучення йо, ьо. Правила вживання м’якого знаки.
Тема 44. Правила вживання апострофа. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких і збігу однакових приголосних звуків. 
Тема 45. Правопис префіксів і суфіксів. Правопис великої літери. Лапки у власних назвах. Написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ. 
Тема 46. Написання слів іншомовного походження. Основні правила переносу слів з рядка в рядок. Написання складних слів разом і через дефіс. Правопис складноскорочених слів. 
Тема 47. Правопис відмінкових закінчень іменників, прикметників. Правопис н та нн у прикметниках і дієприкметниках, не з різними частинами мови.
Тема 48. Орфоепія. Наголос, наголошені і ненаголошені склади. Відображення вимови голосних через фонетичну транскрипцію. Відображення вимови приголосних звуків. Вимова слів з апострофом.
                                                 РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
Тема 49. Види мовленнєвої діяльності; адресант і адресат мовлення; монологічне й діалогічне мовлення; усне й писемне мовлення; основні правила спілкування. Страница
Тема 50. Тема й основна думка висловлювання. Вимоги до мовлення. Основні ознаки тексту. Зміст і будова тексту, поділ тексту на абзаци, мікротеми.
Правильне наголошування слів

Українська мова. Інтерактивні таблиці. 5-11 клас

ЗНО в картинках. Українська моваВласне висловлюванняВласне висловлювання: запитання і відповіді
Як писати твір на ЗНО, якщо я не письменник?
Якби власне висловлювання на ЗНО писав хтось із найталановитіших письменників сучасності, будь то Харукі Муракамі чи Юрій Андрухович, він би нізащо не отримав за нього найвищий бал. Чому?
Мета твору наприкінці тесту ЗНО – не оцінити письменницький талант чи оригінальні думки автора. Він перевіряє вміння зв’язно висловлювати думки, аргументувати власну позицію правильно та з використанням адекватних прикладів. Основа успішного написання власного висловлювання – чітка структура, логічність і грамотність.


Що обов’язково має містити власне висловлювання?
Три смислові частини: тезу (існує думка, що…), аргументи (це так / не так, бо…) +приклади  й висновок (отже, ця думка правильна / неправильна).


З чого починається твір?
З тези. Це основна думка, яку ми маємо підтвердити або заперечити наприкінці нашого тексту. Найпростіше сказати, що це перефразована задана тема.


Як із теми зробити тезу?
Користуйся для цього ключовими словами й словосполученнями, що вказують на твою позицію стосовно проблеми: «я вважаю», «думаю, що», «на мою думку», «на мій погляд», «погоджуюсь/не погоджуюсь, що». Головне не забути про розділові знаки при вставних словосполученнях та у складнопідрядних реченнях!

Що таке аргументи? Які вони мають бути?
Аргументи – це докази твоєї думки. Це твердження, що мають переконати того, хто читатиме твій текст, погодитись або не погодитись із тезою. Вони мають бути доречними та обґрунтованими, не повинні повторювати одне одного.
Формула правильної аргументації така:
1.   Твердження. «Я так думаю, тому що…».
2.   Підтвердження (приклад). «Яскравим прикладом є…».
3.   Узагальнення (міні-висновок). «Отже…»
У цій частині твору на ЗНО має бути два і більше аргументи й приклади. Обов’язково різнопланових, мотивованих та однозначних. 
Завжди пам’ятай про слова, які допоможуть зв’язати між собою всі частини аргументації:
Твердження: «тому що…», «підтвердженням цього є…», «це доводить», «по-перше…, по-друге».
Підтвердження: «наприклад», «прикладом є», «це добре ілюструє», «на доказ цього можна згадати», «не можна не згадати».
Узагальнення: «тому», «отже», «таким чином».
Ці слова не лише впорядковують твої міркування, а й слугують «маячками» для тих, хто перевіряє твір.


Де брати приклади для аргументів?
Приклади для аргументів можна брати з:
- історії;
- літератури (варто зазначити автора та назву твору, розглянути насамперед проблему, а не подію, що сталась у творі).
- біографій видатних людей;
- суспільного чи власного життя.

Як правильно сформулювати висновок до твору?
1.   Не дублюй тезу – перефразовуй її.
2.   Зберігай лінію підтвердження чи спростування тези, яку ти взяв під час підбору аргументів.  
3.   Використовуй слова й словосполучення «отже», «таким чином», «можна зробити висновок», «можна підсумувати».

Хитрощі підготовки до власного висловлювання на ЗНО
- Переглянь теми минулих років. Зазвичай вони мають філософський характер, змушують поміркувати над зв’язком історії та сучасності, можуть стосуватися проблем, яких торкались програмні твори з української літератури. Склади список орієнтовних тем, які, на твою думку, могли б підійти для цьогорічного тестування.
- Потренуйся підбирати аргументи до тем, які ти вніс до списку ймовірних. Це може й насправді знадобитись тобі на тестуванні, а може просто стати непоганим тренажером.


Коли твір уже написаний, неодмінно перевір
 (найбільше помилок у тексті власного висловлювання ховається саме тут):

- Правила милозвучності – написання у/в, і/й, з/зі/із;
- Переноси;
- Знаки при вставних словах і словосполученнях, у складних реченнях;
- Власні назви й цифри (якщо є);
- Складні слова (багатокореневі, іншомовного походження, невідмінювані іменники);
- Прислівники (написання разом, окремо, через дефіс);
- Дієприкметники та дієприслівники (пам’ятай, що українській мові невластиві форми з -учи(й), -ючи(й))
- Прикінцеві знаки (крапки, знаки питання, знаки оклику).


                   Теми творів та приклади з літератури

Тема твору
Приклад  з літератури
«Погано,що порожні храми, ще гірше – пустота в серцях»
"Зачарована Десна" – О. Довженко
"Мойсей" – І.Франко
«Україна в огні» (фашизм) - О.Довженко
Зрада
«Маруся Чурай» (Грицько ) – Л.Костенко
«Тіні забутих предків» (Палагна) – М.Коцюбинський
"Я(Романтика)" – М.Хвильовий
«Україна в огні» - О.Довженко
"Лісова пісня" –Л. Українка
«Чорна рада» - П.Куліш
Підступність і конкуренція
«Мартин Боруля» - І.Карпенко Карий
Мина Мазайло – М.Куліш
«Чорна рада » (Брюховецький)  -  П.Куліш
«Катерина» - Т.Шевченко
«Вершники» - Ю.Яновський
«Земля» -О.Кобилянська
"Місто" - В.Підмогильний
Патріотизм
«Любіть Україну» - В.Сосюра
«Україна в огні» - О.Довженко  (запорожець Заброда)
«Тигролови» - І.Багряний
«Камінний хрест» - В.Стефаник
«Гімн» - І.Франко
«Зачарована Десна» - О.Довженко
Вірші Шевченка
«Чорна  рада» - П.Куліш (Шрам)
«Лебеді материнства»- В. Симоненко
Два кольори - А.Малишко
Доля
"Україна в огні" – О.Довженко
"Катерина" – Т.Шевченко
"Тигролови" -  І.Багряний
"Хіба ревуть воли, як ясла повні?" - П.Мирний
"Земля" – О.Кобилянська
Розкіш спілкування
«Мина Мазайло»  - М.Куліш
«Момент» - В.Винниченко
«Людина» О.Кобилянська
Закони моралі
"Маруся Чурай" – Л.Костенко
"Хіба ревуть воли.." – П.Мирний
«Кайдашева сім’я» - І.Нечуй-Левицький
"Тигролови" – І.Багряний
Совість
"Хіба ревуть воли.." – П.Мирний
"Я ( Романтика)" – М.Хвильовий
«Україна в огні» -О.Довженко
«Земля» - О.Кобилянська
«Всякому місту звичай і права» - Г.Сковорода
Життєва помилка
«Місто» - В.Підмогильний
«Хіба ревуть воли..» - П.Мирний
Я(романтика) – М.Хвильовий
«Подвійне коло» - Ю.Яновський
«Катерина» - Т.Шевченко
Бідність і багатство
Леся Українка: «В мужика землянка вогка, а в пана – хата на помості»
"Маруся Чурай" (Маруся і Галя) –Л. Костенко
"Земля" – О.Кобилянська
"Інститутка" - М.Вовчок
«Хазяїн» - І.Карпенко-Карий
Традиції та звичаї
"Наталка Полтавка" - І.Котляревський
"Маруся" - Г.Квітка-Основ’яненко
"Тіні забутих предків" - М.Коцюбинський
"Зачарована Десна" – О.Довженко
"Тигролови" – І.Багряний
"Маруся Чурай" – Л.Костенко
"Кайдашева сім’я" -І. Нечуй Левицький
Кохання і ненависть
"Маруся Чурай" - Л.Костенко
"Хіба ревуть воли…" - П.Мирний
"Маруся" – Г.Квітка-Основ’яненко
"Тіні забутих предків" – М.Коцюбинський
"Наталка Полтавка" – І.Котляревський
"Лісова пісня" – Л. Українка
«Місто» - В. Підмогильний
Батьківське піклування і материнська любов
«Хіба ревуть воли…» - П.Мирний
«Максим Гримач»  - М.Вовчок
«Маруся» - Г.Квітка-Основ’яненко
"Наталка Полтавка" - І.Котляревський
"Тигролови" - І.Багряний
Своєрідність характеру
 «Я(Романтика)» - М.Хвильовий
"Кайдашева сім’я" – І.Нечуй-Левицький
"Земля" – О.Кобилянська (брати Сава та Михайло)
Добро і зло
«Камінний хрест» - В.Стефаник
«Україна в огні» - О.Довженко
«Чорна рада» - П.Куліш
Ідея, до якої йдеш
«Місто» - В.Підмогильний
«Я(романтика)» -М. Хвильовий
«Хіба ревуть воли..» - П.Мирний
Щастя
Сковорода: «Бути щасливим – пізнати себе чи свою природу, взятися за споріднене діло і бути з ним у злагоді»
«Україна в огні» - О.Довженко
«Тіні забутих предків» - М.Коцюбинський
«Наталка Полтавка» - І.Котляревський
"Тигролови" – І.Багряний ( «Сміливі – завжди щасливі»)
Завзяття і праця
«Кам’яний хрест» - В.Стефаник
«Місто» - В.Підмогильний
«Бджола та Шершень» - Г.Сковорода
«Земля» - О.Кобилянська
«Хазяїн»  - І.Карпенко - Карий
Життя - мистецтво
«Інтермецо» - М.Коцюбинський
«Момент» - В.Винниченко
Дружба, взаємовідносини
«Хіба ревуть воли..» - П.Мирний
«Місто» - В.Підмогильний
«Потрібно цінувати те, що маєш. А не те, про що мрієш»
«Місто» - В. Підмогильний
«Маруся Чурай» - Л.Костенко
«Момент» - В.Винниченко
«Земля» - О.Кобилянська
Пісня
«Наталка Полтавка» - І.Котляревський
«Маруся Чурай» - Л.Костенко

Літературний напрям - твір

Стилі
Письменники
Твори
Жанри
Орнаменталізм
-
“Слово про похід Ігорів”
поема, героїчна пісня
Монументалізм
Нестор
“Повість минулих літ”
літопис
Бароко
Г.Сковорода
De libertate
“Всякому місту – звичай і права”
“Бджола та Шершень”
лірика гром.
лірика гром.
Байка епічна
Класицизм
І. Котляревський
“Наталка Полтавка”
“Енеїда”
драма
поема
Сентименталізм
Г. Квітка-Основ’яненко
“Маруся”
повість соц.-побут.
Романтизм
Т.Шевченко
“До Основ’яненка”
“Катерина”
“Гайдамаки”
лірика
поема
поема
П. Куліш
“Чорна рада”
роман істор.
М. Вовчок (Вілінська)
“Максим Гримач”
оповідання
О. Гончар
“За мить щастя”
новела
В. Сосюра
“Любіть Україну”
лірика гром.
Реалізм
Т.Шевченко
“Мені однаково”
“Кавказ”
“Сон” (комедія)
“І мертвим і живим…”
“Заповіт”
лірика невільнича
поема сатир.
поема сатир.
поема-послання
лірика
І. Нечуй-Левицький
“Кайдашева сім’я”
повість сусп.-побут.
П. Мирний (Рудченко)
“Хіба ревуть воли як ясла повні?”
роман соц.-псих.
І. Карпенко-Карий (Тобілевич)
“Мартин Боруля”
трагікомедія
Модернізм
М. Куліш
“Мина Мазайло”
трагікомедія
І. Драч
“Балада про соняшник”
лірика
Неоромантизм
Л. Українка (Косач)
“Contra spem spero!”
Лісова пісня
лірика гром.
драма-феєрія
І.Франко
“Гімн”
“Чого являєшся мені у сні”
“Мойсей”
лірика гром.
Лірика інтимна
поема-притча
М. Коцюбинський
“Тіні забутих предків”
повість
О.Кобилянська
“Земля”
повість соц.-псих.
О. Довженко
“Україна в огні”
“Зачарована Десна”
кіноповість
кіноповість
Г. Тютюнник
“Три зозулі з поклоном”
новела
Л. Костенко
“Маруся Чурай”
“Страшні слова, коли вони мовчать”
“Українське альфреско”
роман у віршах істор.
лірика
лірика
І. Багряний (Лозов’ягін)
“Тигролови”
роман пригодн.
М. Вороний
“Блакитна Панна”
лірика
П. Тичина
“О панно Інно”
“Арфами, арфами..”
“Ви знаєте як липа шелестить”
лірика
лірика
лірика
Богдан-Ігор Антонич
“Різдво”
лірика
Ю. Яновський
“Вершники”
роман у новелах
Неокласицизм
М. Рильський
“Молюсь і вірю”
лірика
Є. Маланюк
“Стилет чи стилос”
лірика
Імпресіонізм
М. Коцюбинський
“Intermezzo”
новела
В. Винниченко
“Момент”
новела
Експресіонізм
В. Стефаник
“Камінний хрест”
новела
М. Хвильовий (Фітільов)
“Я (романтика)”
новела
Екзистенціалізм
В. Підмогильний
“Місто”
роман урбаніст.
Символізм
О. Олесь (Кандиба)
“Чари ночі”
“О слово рідне! Орле скутий!”
лірика
лірика
Сюрреалізм
В. Стус
“Як добре те, що смерті не боюсь я”
“О земле втрачена, явися!”
лірика
лірика невільн.
Неонародники
А. Малишко
“Пісня про рушник”
пісня
В. Симоненко
“Лебеді материнства”
лірика
О. Вишня (Губенко)
“Моя автобіографія”
“Сом”
усмішка


Перифрази й цитати про письменників


Українська література

ЗНО в картинках. Українська література


Усе для вивчення української літератури - ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА


Зручна електронна бібліотека української літератури. Повні й скорочені тексти і перекази, аналізи та характеристики творів, шкільні твори та реферати, біографії авторів, твори з предмету українська література та матеріали для підготовки до ЗНО. Рекомендую! Електронна бібліотека.Аудіокниги. Все для ЗНО


Українська література (тексти творів, тести, 

інформація про письменників, зразки творів)ФОЛЬКЛОР
Історична пісня «Ой Морозе, Морозенку» читатианаліз

Історична пісня «Чи не той то Хміль» читатианаліз

Пісня Марусі Чурай «Віють вітри» читатианаліз,

Пісня Марусі Чурай «За світ встали козаченьки» читати,аналіз

«Дума про Марусю Богуславку» читатианаліз

Балада «Бондарівна» читати (2 варіанти), аналіз


ЛІТЕРАТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ
"Повість минулих літ" аналіз
(уривки про заснування Києва читати, про помсту княгині Ольги читати, про напад хозарівчитати)


ЛІТЕРАТУРА БАРОКО

Література бароко (з Вікіпедії)
Григорій Сковорода "De libertate" читатианаліз

Григорій Сковорода "Всякому місту звичай і права" читати, аналіз тексту

Григорій Сковорода "Бджола та Шершень" читатианаліз

Афоризми Григорія Сковороди читати

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

КЛАСИЦИЗМ


Іван Котляревський "Енеїда" читатистислий переказаналіз

Завантажити твір у повному обсязі: docsfb2pdf


СЕНТИМЕНТАЛІЗМ

Іван Котляревський "Наталка Полтавка" читати,  стислий переказаналіз
Завантажити твір у повному обсязі: docsfb2  
Григорій Квітка-Основ'яненко "Маруся" читатистислий переказаналіз

Завантажити твір у повному обсязі: docsfb2


ТВОРЧІСТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (РОМАНТИЗМ, РЕАЛІЗМ)

Тарас Шевченко "До Основ'яненка" читатианаліз

Тарас Шевченко "Катерина" читатистислий переказ, аналіз

Завантажити твір у повному обсязі: docsfb2Тарас Шевченко "Гайдамаки" читатистислий переказаналіз

Завантажити твір у повному обсязі: docsfb2Тарас Шевченко "Кавказ" читатистислий переказаналізТарас Шевченко «Сон» («У всякого своя доля") читатистислий переказаналіз

Завантажити твір у повному обсязі: docsfb2Тарас Шевченко «І мертвим, і живим, і ненарожденним…» читатианалізТарас Шевченко «Заповіт» читатианаліз

Тарас Шевченко «Мені однаково» читатианаліз


РОМАНТИЗМ


Пантелеймон Куліш "Чорна рада" читатистислий переказаналіз

Завантажити твір у повному обсязі: docsfb2 Марко Вовчок "Максим Гримач" читатистислий переказаналіз

Завантажити твір у повному обсязі: docsfb2 


РЕАЛІЗМ

Іван Нечуй-Левицький "Кайдашева сім'я" читатистислий переказаналіз
Завантажити твір у повному обсязі: docsfb2pdf

Панас Мирний "Хіба ревуть воли, як ясла повні?"  читатистислий переказаналіз
Завантажити твір у повному обсязі: docsfb2pdf

Іван Карпенко-Карий "Мартин Боруля"  читатистислий переказаналіз
Завантажити твір у повному обсязі: docsfb2pdf

Іван Франко "Гімн"  читати,  аналіз

Іван Франко "Чого являєшся мені у сні?"  читати,  аналіз

Іван Франко "Мойсей"  читати,  стислий переказаналіз

Завантажити твір у повному обсязі: docsfb2                                                                       МОДЕРНІЗМ

Михайло Коцюбинський "Тіні забутих предків"  читатистислий переказаналіз

Завантажити твір у повному обсязі: docsfb2pdf
Михайло Коцюбинський "Intermezzo"  читатистислий переказ,аналіз
Завантажити твір у повному обсязі: docsfb2pdf


Ольга Кобилянська "Земля" читатистислий переказаналіз

Завантажити твір у повному обсязі: docsfb2pdf


Леся Українка "Contra spem spero" читатихарактеристикааналізЛеся Українка "Лісова пісня" читатистислий переказаналіз

Завантажити твір у повному обсязі: docsfb2pdfВасиль Стефаник "Камінний хрест" читатистислий переказаналіз

Завантажити твір у повному обсязі: docsfb2pdfМикола Вороний "Блакитна панна" читатихарактеристикааналізОлександр Олесь "Чари ночі" читатихарактеристикааналізОлександр Олесь "О слово рідне! Орле скутий!" читатихарактеристикааналізВолодимир Винниченко "Момент" читатистислий переказаналіз

Завантажити твір у повному обсязі: docsfb2pdfПавло Тичина "О панно Інно..." читатихарактеристикааналізПавло Тичина "Арфами, арфами..." читатихарактеристикааналізПавло Тичина "Ви знаєте, як липа шелестить..." читатихарактеристикааналізМаксим Рильський "Молюсь і вірю" читатихарактеристикааналіз

Микола Хвильовий "Я (Романтика)" читатистислий переказаналіз

Завантажити твір у повному обсязі: docsfb2pdfЮрій Яновський "Подвійне коло" (з роману у новелах "Вершники")читатистислий переказаналіз

Завантажити твір у повному обсязі: docsfb2Юрій Яновський "Шаланда в морі" (з роману у новелах "Вершники")читатистислий переказаналіз

Завантажити твір у повному обсязі: docsfb2Володимир Сосюра "Любіть Україну" читати (повна версія), читати(початкова версія), характеристикааналізВалер'ян Підмогильний "Місто" читатистислий переказ, аналіз

Завантажити твір у повному обсязі: docsfb2pdfОстап Вишня "Моя автобіографія" читатистислий переказаналіз

Завантажити твір у повному обсязі: docsfb2
Завантажити твір у повному обсязі: docsfb2Микола Куліш "Мина Мазайло" читатистислий переказаналіз

Завантажити твір у повному обсязі: docsfb2pdfБогдан-Ігор Антонич "Різдво" читатихарактеристика, аналізОлександр Довженко "Україна в огні"  читатистислий переказ, аналіз

Завантажити твір у повному обсязі: docsfb2pdf


Олександр Довженко "Зачарована Десна"  читатистислий переказаналіз
Завантажити твір у повному обсязі: docsfb2pdf

Андрій Малишко "Пісня про рушник" читатихарактеристикааналіз

Олесь Гончар "За мить щастя" читатистислий переказаналіз
Завантажити твір у повному обсязі: docsfb2pdf

ШІСТДЕСЯТНИКИ


Григір Тютюнник "Три зозулі з поклоном" читатистислий переказ,аналіз
Завантажити твір у повному обсязі: docsfb2pdf

Василь Симоненко «Лебеді материнства» читатихарактеристикааналіз

Василь Стус «Як добре те, що смерті не боюсь я» читатихарактеристика,аналіз

Василь Стус «О земле втрачена, явися!..» читатихарактеристикааналіз

Іван Драч «Балада про соняшник» читатихарактеристикааналіз

Ліна Костенко. «Страшні слова, коли вони мовчать» читатихарактеристикааналіз

Ліна Костенко «Українське альфреско» читатианаліз

Ліна Костенко «Маруся Чурай» читатистислий переказаналіз
Завантажити твір у повному обсязі: docsfb2pdf

ЕМІГРАЦІЙНА ЛІТЕРАТУРА
Євген Маланюк "Стилет чи стилос?" читатихарактеристикааналіз


Іван Багряний "Тиролови" читатистислий переказаналіз

Завантажити твір у повному обсязі: docsfb2pdf


Інтерактивні ігри, які допоможуть систематизувати знання з української літератури:

Аудіозаписи віршів
Для підготовки до ЗНО зручно використовувати міні-конспекти з української літератури, які містять не лише коротку інформацію про письменників та їхні твори, а й літературні диктанти для систематизації та узагальнення знань. Користуйтесь!

Немає коментарів:

Дописати коментар

Контактна форма

Назва

Електронна пошта *

Повідомлення *